รับแปลเอกสาร งานวิจัยทางสถิติ SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย ปรึกษางานวิจัยฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับแก้ไขงานวิจัย เช่น ด้านบริหารธุรกิจและการตลาด ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านนวัตกรรม ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมศาสตร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และอื่น ๆ ที่มีผลต่อการศึกษา และการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไปให้เกิดความอย่างยั่งยืน ...คลิกดู http://researchspss.com

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น One – way ANOVA  หาค่าความสัมพันธ์ด้วยเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) หรือ Chi-Squire ,Regression , Factor Analysis และอื่นๆ

รับหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) จากประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ตัวอย่าง


รับวิจัย / รับแก้ไขงานวิจัย

  -  บทที่ 1 , 2 , 3 
  -  บทที่ 4   รับแปลเอกสาร SPSS  
  -  บทที่ 5   สรุป อภิปรายผล 

  -  รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
  -  รับหาค่า IOC
  -  รับหาค่า ค่าความเชื่อมั่น (Alpha)
  -  รับเขียนบทคัดย่อ ไทย - อังกฤษ
ป้ายกำกับ Tags รับ แปล เอกสาร SPSS รับแปลภาษาอังกฤษ โปรแกรม spss รับ แปล เอกสารภาษาอังกฤษ รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปงานวิจัย วิจัยตลาด รับทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ การศึกษาอิสระ วิเคราะห์ spss รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล พิษณุโลก เชียงใหม่ ลำปาง ชลบุรี ระยอง งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิเคราะห์spss รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย เชียงใหม่ รับทำ spss รับทำงานวิจัย รับทำงานวิจัยอิสระ ลำปาง รับทำวิจัย รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสารงานวิจัย
รับประกันคุณภาพแก้ไข "ฟรี " ไม่มีค่าใช้จ่าย ราคาถูก รวดเร็ว ส่งตรงเวลา

ติดต่อ : วิตามิน
โทร. 086-0355199
Email : vitamintb2@gmail.com
http://researchspss.com